Centrum Spotkań Europejskich

Centrum jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym,
medialnym i informacyjnym. Podstawowym celem Centrum jest realizacja zadań wojewódzkich z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej, informacji (w tym działalności medialnej), promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę poprzez:

1) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
4) tworzenie i współtworzenie warunków dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
5) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Województwa Warmińsko – Mazurskiego we wszystkich formach,
6) wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych głównie Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
7) inspirowanie oraz wspieranie integracji i międzynarodowej współpracy kulturalnej,
8) akcentowanie różnorodności kulturowej poszczególnych państw,
9) organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
10) organizowanie wystaw twórczości artystów zawodowych i amatorskich oraz innych,
11) działalność na rynku audiowizualnym, w szczególności jako wydawca, nadawca  i producent radiowy, telewizyjny i filmowy, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych,
12) wspieranie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne i grupy marginalizowane  w dziedzinie kultury i sztuki,
13) aktywizacja mieszkańców Warmii i Mazur.

Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności regionu Warmii i Mazur

„Światowid” jest pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Dzięki szczególnej trosce o rozwój twórczego ruchu kulturalnego zrealizowaliśmy imprezy artystyczne, które z czasem stały się cykliczne i zyskały zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy. Są to, m.in.: Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „… Czy to jest kochanie?”, Elbląskie Noce Teatru. Festiwal Piosenki Wartościowej, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej „Pomosty”, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” i wiele innych.


Adres: Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Email: sekretariat@swiatowid.elblag.pl
Adres: (55) 611 20 50
Strona internetowa: http://www.swiatowid.elblag.pl/